Sign. - Werknemer had door gedrag werkgever geen andere keus dan zelf ontbinding te verzoeken


Verzoek werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Na een dienstverband van bijna 28 jaar, waarin verzoeker steeds uitstekend heeft gefunctioneerd, worden hem door de nieuwe managing director, binnen enkele dagen na diens indiensttreding, diverse van zijn bevoegheden alsmede zijn kantoorruimte ontnomen en krijgt hij geen inzicht meer in de weekcijfers. Na zijn ziekmelding, die mede samenhing met een moeilijke privésitu atie waarvan werkgever op de hoogte was, wordt verzoeker zonder meer uitgeschreven uit het handelsregister, wordt hem de toegang tot zijn e-mailaccounts ontnomen en krijgt hij geen nieuwe SIM-kaart voor zijn mobiele telefoon. Werkgever geeft voorts geen enkele blijk van belangstelling voor het welzijn van verzoeker. De kantonrechter is van oordeel dat de vertrouwensbreuk die daarvan het gevolg is, aan werkgever moet worden toegerekend. Werkgever heeft verzoeker geen andere keus gelaten dan zelf ontbinding te verzoeken. Aan verzoeker wordt een vergoeding van € 416.573 toegekend (correctiefactor C = 1,5). (Ktr. Haarlem 6 november 2008, LJN BG4472)  

Verder lezen
Terug naar overzicht