Sign. - Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen


Op 5 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet aansprakelijkheidsbeperking en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen aangenomen. De wet wijzigt de Wft en de Wet financiële markten BES en houdt zowel een expliciete wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van DNB en de AFM in, als een bonusverbod voor staatsgesteunde ondernemingen. Aan de Wft wordt een art. 1:25d toegevoegd dat bepaalt dat DNB, de leden van haar directie en raad van commissarissen en haar werknemers niet aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door een handelen of nalaten in de uitoefening van een op grond van een wettelijk voorschrift opgedragen taak of verleende bevoegdheid, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van een opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening, een opzettelijk onbehoorlijke uitoefening van bevoegdheden of in belangrijke mate te wijten is aan grove schuld. In het tweede lid wordt deze aansprakelijkheidsbeperking herhaald voor de AFM, haar bestuur en raad van toezicht en haar medewerkers. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet alleen ten aanzien van het in het kader van de Wft uitgeoefende toezicht, maar ook voor toezicht uitgeoefend in het kader van andere wetten. De aansprakelijkheidsbeperking wordt ook opgenomen in de Wet financiële markten BES. Het bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen wordt vastgelegd in een nieuw art. 1:112 Wft. Dit artikel bepaalt dat wanneer een financiële onderneming ten laste van de publieke middelen steun (in de zin van art. 107 VWEU) geniet of heeft genoten, het variabele deel van de beloning voor dagelijks beleidsbepalers van rechtswege op € 0 gesteld wordt. Het vaste deel van de beloning wordt bevroren en op de waarde gesteld die de beloning had op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de steunverlening. Deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht