Sign. - Wet en Reparatiewet bestuur en toezicht op 1 januari 2013 in werking getreden


De Wet bestuur en toezicht introduceert de mogelijkheid om in de statuten op te nemen dat het bestuur zal bestaan uit uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders. Daarmee worden inrichting van bestuur en toezicht nu ook voor het monistische model wettelijk vastgelegd. De wet bevat ook een nieuwe tegenstrijdigbelangregeling. Heeft een bestuurder een belang dat tegenstrijdig is aan dat van de vennootschap, dan mag hij ten aanzien van het betreffende onderwerp niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Zou dit tot gevolg hebben dat er geen besluit kan worden genomen, omdat er bijvoorbeeld maar één bestuurder is, dan wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Is er geen raad van commissarissen, dan is, tenzij de statuten anders bepalen, de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd het besluit te nemen. De wet voorziet in een vergelijkbare regeling met betrekking tot een tegenstrijdig belang van commissarissen. De huidige regeling waarbij een tegenstrijdig belang tussen de bestuurder en de vennootschap gevolgen kan hebben voor de vertegenwoordiging van de vennootschap zal met de inwerkingtreding van de wet komen te vervallen. De wet beperkt het aantal toezichthoudende functies van bestuurders en toezichthouders van grote nv's, bv's en stichtingen. Verder zijn bepalingen op het gebied van evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote nv's en bv's opgenomen. Tot slot kwalificeert de rechtsverhouding tussen de bestuurder en de beursvennootschap volgens de wet niet langer als arbeidsovereenkomst. De Reparatiewet bestuur en toezicht verduidelijkt de Wet bestuur en toezicht. Een van de verduidelijkingen betreft de in de art. 2:297a en 2:297b BW opgenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht