Sign. - Wet ter implementatie van Richtlijn 2009/110/EG (herziene elektronisch geldrichtlijn)


Dit wetsvoorstel wijzigt de Wft en een aantal andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2009/110/Eg betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld (de herziene elektronisch geldrichtlijn). De richtlijn vervangt de oude elektronisch geldrichtlijn (2000/46/Eg). Uit de evaluatie van de oude richtlijn kwamen enkele punten naar voren die er debet aan zijn geweest dat de elektronisch geldmarkt zich minder goed ontwikkeld heeft dan aanvankelijk werd verondersteld en die bovendien de technologische innovatie hinderden. Met de aanvaarding van de Richtlijn betaaldiensten (2007/64/Eg) waarin wordt gestreefd naar een interne merkt voor betalingsverkeer, werd de tijd ook rijp geacht voor een herziening van de elektronisch geldrichtlijn. Een belangrijke aanpassing betreft de prudentiële regels voor elektronisch geldinstellingen. Deze zijn aangepast zodat het aantrekkelijker zou zijn voor nieuwkomers de elektronisch geldmarkt te betreden. Deze regels zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de prudentiële regels voor betaalinstellingen. Verder is onder andere de definitie van elektronisch geld en het toepassingsbereik van de richtlijn verduidelijkt, is een aantal regels opgenomen voor het aanbieden van diensten in een lidstaat door een betaaldienstverlener die in een niet-lidstaat gevestigd is en zijn de drempelbedragen waarbij identificatie in het kader van de anti-witwasregelgeving nodig is, aangepast. (Stb. 2011, 670)

Verder lezen
Terug naar overzicht