Sign. - Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013


De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel bestaat onder andere uit een beperking van de aftrek van zogenoemde 'deelnemingsrente'. Indien een belastingplichtige voor de heffing van vennootschapsbelasting een geldlening aantrekt ter financiering van een deelneming, is de rente op die geldlening in beginsel aftrekbaar. Daarbij is het van belang dat de voordelen uit hoofde van die deelneming, onder bepaalde voorwaarden, zijn vrijgesteld van belastingheffing. Het kabinet beoogt met de invoering van het voorgestelde art. 13l Wet Vpb 1969 per 1 januari 2013 de mogelijkheden voor aftrek van deelnemingsrente in te perken voor zover deze leidt tot een bovenmatige en onwenselijke financiering van deelnemingen met geldleningen. Het voorstel ziet zowel op intra-groep als extern aangetrokken geldleningen. Wel blijft de aftrekbeperking (in beginsel) buiten toepassing indien de belastingplichtige maximaal € 1 miljoen aan deelnemingsrente in aftrek brengt, of indien de financiering ziet op een uitbreiding van de operationele activiteiten van de groep (het concern) van belastingplichtige. De overige fiscale maatregelen bestaan onder andere uit een eenmalige werkgeversheffing van 16% op lonen boven de € 150.000 in 2013, een verhoging van de eindheffing in de loonbelasting op zogenoemde excessieve vertrekvergoedingen, een structurele verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen van 6% naar 2% en een verhoging van het reguliere btw-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. (Voorstel renteaftrekbeperking deelnemingsrente en overige fiscale maatregelen)

Verder lezen
Terug naar overzicht