Sign. - Wijziging beleggingsbeleid


Ter beoordeling ligt voor of Attica door de wijze van beleggen in voornamelijk hedgefunds als vermogensbeheerder de zorg van een goed huisvader heeft betracht. Daarvoor is allereerst van belang dat Attica buiten het mandaat is getreden, nu zij voor veel hogere percentages dan is overeengekomen in hedgefunds heeft belegd. Bij vermogensbeheer staat voorop dat de beheerder de primaire verantwoordelijkheid draagt om te beleggen overeenkomstig het overeengekomen risicoprofiel en de daarbij behorende assetverdeling. Eenzijdige afwijking door de vermogensbeheerder waarbij in vergelijking tot het overeengekomen risicoprofiel met de daarbij behorende assetverdeling voor een significant groter deel in risicovollere instrumenten wordt belegd, vereist een ondubbelzinnige instemming van de belegger waarbij de belegger op begrijpelijke wijze gewezen is op de gevolgen en risico's van het gewijzigde beleggingsbeleid. Een en ander geldt te meer nu eiseres na de verkoop van haar onroerend goed haar volledige vermogen in handen van Attica had gegeven en, behalve uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen andere inkomsten genoot dan die uit haar vermogen voortvloeiden, wat bekend was bij Attica. Van een dergelijke ondubbelzinnige instemming is niet gebleken. Attica heeft dan ook niet de zorg van een goed huisvader betracht. De rechtbank verklaart voor recht dat Attica toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en veroordeelt Attica tot vergoeding van de door eiseres als gevolg van de tekortkoming geleden schade.
(Rb. Amsterdam 24 oktober 2012, LJN BY3241, «JOR» 2013/12)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht