Sign. - Wijziging in subsidietoekenning leidt tot overgang van onderneming. Integratie van gesubsidieerde activiteiten in bestaande onderneming van de nieuwe subsidieontvanger niet relevant bij toepassing van de art. 7:662 e.v. BW in het licht van het…


De werknemers waren in dienst van de Stichting ZZG Zorggroep (ZZG) en ZZG ontving tot 1 juni 2010 een subsidie van de gemeente Nijmegen voor de ondersteuning van mantelzorg. Vanaf 1 juni 2010 werd deze subsidie toegekend aan de Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen (SWON). ZZG stelt zich op het standpunt dat haar werknemers per 1 juni 2010 van rechtswege in dienst zijn getreden van SWON. Sinds 1 juli 2010 ontvingen deze werknemers noch van ZZG, noch van SWON loon. De werknemers vorderen van zowel ZZG als SWON loonbetaling en wedertewerkstelling. De kantonrechter overweegt dat uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het hof) van 19 mei 1992, NJ 1992, 476 (Sophie Redmond Stichting) volgt dat het begrip overgang van onderneming ziet op de overdracht van ondernemingsactiviteiten in ruime zin, waarbij niet alleen gedacht moet worden aan de overgang van gebouwen, inventaris en klantenkring, maar ook aan vergunningen, knowhow, goodwill enzovoort. Ook bij beantwoording van de vraag of voldaan is aan het overeenkomstvereiste moet een ruim standpunt worden ingenomen. Zelfs indien geen overeenkomst kan worden aangewezen op basis waarvan de overgang kan hebben plaatsgevonden, kan toch zijn voldaan aan het vereiste dat de overgang ten gevolge van een overeenkomst geschiedt. Indien de overgang voortvloeit uit het feit dat het bevoegde gezag eenzijdig de subsidie van de ene naar de andere stichting overhevelt en niet voortvloeit uit een overeenkomst, kan eveneens worden aangenomen dat sprake is van een overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 BW. Naar het oordeel van de kantonrechter is in deze zaak sprake van een vergelijkbare situatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht