Sign. - Wijziging van de Registratiewet 1970


 

Per 1 januari 2013 is de Wet elektronische registratie notariële akten in werking getreden. Deze wet strekt ertoe de registratie van notariële akten voortaan elektronisch te laten plaatsvinden. Een tweede kernpunt van dit wetsvoorstel is dat de registratiemogelijkheid voor onderhandse akten bij de Belastingdienst voor een groot aantal gevallen is komen te vervallen. Slechts indien registratie van een onderhandse akte een wettelijk vereiste is voor de geldigheid van een rechtshandeling, blijft die mogelijkheid van kracht. Met deze wetswijziging wordt voldaan aan de bezuinigingstaakstelling die ook voor de Belastingdienst is opgenomen in het regeerakkoord. Weliswaar wordt hiermee een flinke besparing op de uitvoeringskosten van de Belastingdienst bereikt, maar de schrijvers vragen zich af of de kosten voor de samenleving die ermee gepaard gaan, de besparing niet verre overtreffen.

 

(TvI 2013, 30, prof. mr. dr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem en mr. G.J.L. Bergervoet)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht