Sign. - Wijzigingswet financiële markten 2012


De wijzigingswet financiële markten bevat een aantal inhoudelijke wijzigingen en een aantal technische, niet-inhoudelijke wijzigingen van de Wft en van een aantal andere wetten op het terrein van de financiële markten. Enkele van de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen naar aanleiding van aangedragen knelpunten door de toezichthouders en marktpartijen. Het wetsvoorstel maakt deel uit van de periodieke wijzigingscyclus met uitgangspunt dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. De inhoudelijke wijzigingen betreffen: de intrekking van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, een wijziging van de biedingsregels, een wijziging van de Wet toezicht trustkantoren, het vervallen van het verbod op het dekken van oorlogsmolest in het buitenland voor schadeverzekeraars en het opnemen van een grondslag op basis waarvan het mogelijk wordt om ter uitvoering van een EU verordening nadere regels te stellen over de uitvoering die gegeven wordt aan Verordening 1031/2010/EU inzake broeikasgasemissierechten. (Stb. 2011, 610)

Verder lezen
Terug naar overzicht