Sign. - Woekerrente – strijd met goede zeden


Naar gangbaar spraakgebruik wordt een vergoeding in geld voor het ter beschikking stellen van geld gekwalificeerd als rente. De aanduiding "factuur voor dienstverlening", maakt dat niet anders. De rentevordering van appellante komt neer op een jaarrente van ruim meer dan 1.000%. Het bedingen van een dergelijke jaarrente is moreel onaanvaardbaar en mag niet tot rechtens afdwingbare verplichtingen te leiden. Hoewel het partijen vrij staat om een bepaalde rente overeen te komen en het rentepercentage hoger zal zijn naarmate het risico voor de uitlener dat de schuld niet of niet geheel zal worden ingelost, stijgt, zal een al te hoge rente (woekerrente) kunnen leiden tot strijd met de goede zeden en daarmee tot nietigheid van de rentebepaling (art. 3:40 lid 1 BW). Hoewel Rb. Maastricht 31 december 2002 (lJN Af2702) een rentepercentage dat werd bijgesteld van 36% naar 30% en ten slotte naar 15%, gelet op het risico voor terugbetaling en de korte termijn waarvoor de lening was afgesloten niet excessief oordeelde, dienen (veel) hogere percentages als strijdig met de goede zeden te worden aangemerkt. (Hof Leeuwarden 5 juli 2011, LJN BR0354, «JOR» 2011/348, m.nt. mr. R.I.V.F. Bertrams, tevens behorend bij «JOR» 2011/347)

Verder lezen
Terug naar overzicht