Sign. - Woning privé omdat koopprijs direct was kwijtgescholden met uitsluitingsclausule


Tot aan hun echtscheiding in 2007 waren M en V gehuwd in gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk heeft M van zijn ouders de bloot-eigendom van een woning gekocht. In de leveringsakte is de door M verschuldigde koopprijs omgezet in een geldlening. In dezelfde akte hebben de ouders hun vordering op M kwijtgescholden, onder toepassing van een uitsluitingsclausule. Nadat de woning enkele jaren later is verkocht aan een derde, heeft M het bedrag van de opbrengst aan de ouders uitgeleend. Tussen M en V is in geschil of de vordering van M op zijn ouders in de huwelijksgoederengemeenschap is gevallen. In tegenstelling tot de rechtbank oordeelt het hof dat de overdracht van de woning en de kwijtschelding van de koopprijs op de wijze zoals aangegeven in de leveringsakte als één met elkaar samenhangend geheel moet worden beschouwd, zodat de uitsluitingsclausule mede betrekking heeft op de woning. De woning is derhalve geen onderdeel gaan uitmaken van de huwelijksgoederengemeenschap van M en V. Volgens M moet, zoals ook in de literatuur wel wordt beargumenteerd, de onderhavige casus worden beoordeeld aan de hand van het leerstuk van zaaksvervanging. Daarbij is de gedachtegang als volgt:
1. M heeft, door de kwijtschelding met uitsluitingsclausule, een bedrag geschonken gekregen van zijn ouders;
2. deze schenking wordt verrekend met het recht op voldoening van de koopprijs;
3. daardoor komt de koopprijs niet ten laste van de huwelijksgemeenschap, maar ten laste van het privévermogen van M;
4. daarmee valt ook de woning en – na verkoop daarvan – de daarvoor in de plaats getreden aanspraak op de verkoopopbrengst, alsmede de daarvoor in de plaats getreden…

Verder lezen
Terug naar overzicht