Sign. - Zorgplicht bij borgtocht


De taak van de schuldeiser om de (beoogde) borg te informeren omtrent de betekenis, gevolgen en risico's van de borgstelling, strekt zich niet uit tot het tevens informeren van de echtgenoot die uit hoofde van art. 1:88 BW toestemming dient te geven, als gevolg waarvan deze echtgenoot de rechtshandeling niet meer kan vernietigen op de voet van art. 1:89 BW. De stelling dat de informatieplicht jegens de echtgenote (mede) voortvloeit uit de omstandigheid dat (ook) zij "klant" is bij de bank als gevolg waarvan de algemene bankvoorwaarden van de bank ook op haar van toepassing zijn, wordt niet gevolgd, nu de contractuele relatie tussen de echtgenote en de bank op een andere grondslag berust en van een andere aard is dan de in de art. 1:88 en 89 BW besloten liggende beschermingsconstructie die (ook) los van elke contractuele relatie zijn werking heeft. De maatschappelijke zorgplicht (informatieplicht) van een bank moet in geval van een particuliere borgtocht steeds worden bezien in de context van de algemene en specifieke deskundigheid van beide partijen. in dat verband wordt opgemerkt dat de man – van wie onbestreden is dat hij de studie notarieel recht heeft voltooid en vervolgens een zestal jaren als kandidaatnotaris en bankfunctionaris heeft gewerkt – niet geacht kan worden tot de groep van meest kwetsbare en beschermenswaardige deelnemers aan het rechtsverkeer te behoren, welke specifieke kennis hij dan ook mag hebben overgehouden van zijn studie en de daarop gevolgde werkzaamheden in een juridische functie. Daarenboven combineert de man de hoedanigheid van borg met die van bestuurder van de rechtspersonen waarvoor hij borg staat…

Verder lezen
Terug naar overzicht