SPECIAL – Privacy en de zieke werknemer


Zeer recent is door het College Bescherming Persoonsgegevens een rapport1 uitgebracht waaruit naar voren is gekomen dat de Nederlandse burgers “zich over het algemeen redelijk bewust zijn van hun privacy, zonder dat ze er erg bezorgd om zijn. Ze hechten een groot belang aan de wijze waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan maar ze ondervinden in de praktijk niet vaak inbreuken op hun privacy”. Bijna tegelijkertijd is het proefschrift van Van der Helm verschenen over de privacybescherming van de zieke werknemer waarin Van der Helm concludeert dat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende is uitgerust om de privacybescherming van de zieke werknemer te garanderen.2 In dit artikel zal ik ingaan op de privacy van de werknemer in de fase van ziekmelding. Tevens zal ik bespreken wat de bevoegdheden van de werkgever zijn in het kader van de controle op de naleving van de ziekteverzuimregels. Ik zal in dit kader onder meer recente rechtspraak bespreken. De privacyaspecten van het verstrekken van persoonsgegevens aan een verzekeraar alsmede in gerechtelijke procedures laat ik in deze bijdrage buiten beschouwing. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht