Asielrecht

Asielrecht: een introductie

Het asielrecht valt met het reguliere vreemdelingenrecht onder het vreemdelingenrecht (ook wel migratierecht genoemd). De betekenis van asielrecht is het recht om in andere landen bescherming te zoeken en te genieten tegen vervolging en/of levensbedreiging in het vaderland. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat er rechtsbijstand wordt geleverd aan de in Nederland gestrande vluchtelingen.

Het recht op asiel staat beschreven in artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM):

  1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
  2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Dit houdt concreet in dat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt wanneer hij vervolgd wordt wegens ras of het behoren tot een bepaalde sociale groep, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging.

Asielaanvragen worden beoordeeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarbij gelden speciale regels voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s).

Wet- en regelgeving in het asielrecht

De oude Vreemdelingenwet is in Nederland vervangen door de Vreemdelingenwet 2000. Daarin is de Nederlandse asielprocedure geregeld. Andere twee belangrijke items zijn het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire. Daarin is de asielprocedure verder uitgewerkt.

Dublinverordening

Binnen de Europese Unie (EU) speelt de Dublinverordening een belangrijke rol bij de toelating van asielverzoeken. Op grond van deze verordening is het eerste land waar een asielzoeker de EU binnenkomt, verantwoordelijk voor de behandeling van zijn asielverzoek. Dit land moet wel de asielzoeker kunnen registreren. Wanneer een asielzoeker zonder registratie naar een ander EU-land doorreist en daar asiel aanvraagt, wordt dit tweede EU-land verantwoordelijk voor de asielprocedure. In het geval de asielzoeker in het eerste EU-land geregistreerd blijkt te zijn, kan hij door Nederland naar het land van registratie worden teruggestuurd.

Wat biedt Sdu u op het gebied van asielrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van asielrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Asielrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie