Wet Wapens en Munitie

De Wet wapens en munitie (WWM) heeft als doel de schadelijke effecten van wapens terug te dringen en tegelijkertijd beheersing van het legale wapenbezit en bestrijding van het illegale wapenbezit. De wetgeving met betrekking tot wapens bestaat uit de WWM, de Circulaire wapens en munitie[1] (CWM) en de Regeling wapens en munitie.[2] De WWM maakt onderscheid tussen het voorhanden hebben van een wapen en het dragen van een wapen. Indien iemand een wapen voorhanden heeft, dan betekent dat dat iemand over een wapen kan beschikken. Een wapen dragen spreekt voor zich.

Vier categorieën WWM

In artikel 2 WWM wordt een opsomming gegeven van wapens in de zin van de WWM. De WWM onderscheidt vier categorieën wapens:

Categorie I: hieronder vallen alle verboden blanke wapens en enkele andere verboden handwapens, waarvan de aanwezigheid onder geen beding kan worden aanvaard (stiletto's, werpmessen, vlindermessen e.d.). In artikel 13 WWM is geregeld dat het verboden is een wapen of munitie uit deze categorie voorhanden te hebben.

Categorie II: deze categorie bevat alle verboden vuurwapens en andere gemeengevaarlijke wapens (militaire (vuur)wapens, traangas, pepperspray e.d.). In artikel 26 WWM is geregeld dat het verboden is een wapen of munitie uit deze categorie voorhanden te hebben. Er geldt niet alleen een draagverbod, maar ook een verbod tot het voorhanden hebben.[3] Het draagverbod is geregeld in artikel 27 WWM en het verbod tot overdracht in artikel 31 WWM.

Categorie III: deze categorie bevat wapens waarvan niet alleen het dragen maar ook het voorhanden hebben in beginsel ongewenst is, maar waarvoor een vergunning kan worden verkregen (wapens ten behoeve van jagers, sportschutters). Ook ten aanzien van dit artikel kan verwezen worden naar artikel 26 WWM, artikel 27 WWM en artikel 31 WWM.

Categorie IV: voor deze wapens geldt een publiekelijk draagverbod. Het zijn wapens die men thuis mag hebben. Tevens mogen deze wapens niet voorhanden zijn van personen onder de achttien jaar (degens, zwaarden, sabels, wapenstokken e.d.). In artikel 31 lid 4 WWM is het verbod neergelegd om een wapen uit deze categorie over te dragen aan een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt. Net als in de bovenstaande categorieën is het verbod een wapen te dragen uit deze categorie ook opgenomen in artikel 27 WWM.

Toezicht op de naleving van Wet Wapens en Munitie

In artikel 45 is het toezicht op de naleving van de WWM geregeld. Met het toezicht zijn de algemene opsporingsambtenaren belast als bedoeld in artikel 141 Sv. Dit zijn de ambtenaren met een algemene opsporingsbevoegdheid en de toezichthoudende ambtenaren. Ingevolge artikel 142 Sv zijn dat eveneens de buitengewone opsporingsambtenaren. In lid 3 van dit artikel is geregeld welke bevoegdheid aan de toezichthouder toekomt, namelijk slechts de bevoegdheid die is opgenomen in artikel 5:18 lid 2 Awb, en dan alleen voor zover het betreft het openen van verpakkingen in het kader van het onderzoek van ladingen. De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheid genoemd in artikel 5:19 Awb (onderzoek van vervoermiddelen).

Doorzoeking ter inbeslagneming

De onder artikel 45 WWM genoemde ambtenaren kunnen te allen tijde op plaatsen waarvan zij redelijkerwijs vermoeden dat er wapens of munitie aanwezig zijn, ter inbeslagneming huiszoeking doen. Deze bevoegdheid kan enkel worden uitgeoefend indien daartoe aanleiding bestaat. Dit geldt voor zowel verpakking van goederen als vervoermiddelen (artikelen 50 en 51 WWM). Ingevolge artikel 52 WWM zijn deze zelfde ambtenaren bevoegd tot inbeslagname van daarvoor vatbare voorwerpen en eveneens tot onderzoek aan kleding (artikel 52 lid 2 WWM). Bevoegd tot doorzoeking ter inbeslagneming zijn uitsluitend de algemene opsporingsambtenaren, zoals bedoeld in artikel 45 sub 1 WWM.

Wet Wapens en Munitie in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie