Staatssecretaris van Financiën gaat nader in op voorgestelde ANBI-regime


In het wetsvoorstel inzake de herziening van de Successiewet (TK 31930) wordt onder meer voorgesteld om de regeling voor algemeen nut beogende instellingen aan te scherpen (zie FBN 2009, nr 41). Naar aanleiding hiervan heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd naar de staatssecretaris van Financiën waarin wordt verzocht om op korte termijn meer duidelijkheid te verschaffen over de voorgestelde wijzigingen omdat ongerustheid is ontstaan. Thans heeft de staatssecretaris een reactie geschreven om deze onrust weg te nemen. Hij merkt op dat in de Nota naar aanleiding van het verslag meer uitgebreid zal worden ingegaan op het nieuwe regime. Deze nota zal vóór het einde van het zomerreces verschijnen.

Volgens de staatssecretaris geldt het voorgestelde ANBI-regime alleen voor instellingen die voor ten minste 90% het algemeen nut beogen en dit in hun feitelijk handelen ook tot uiting laten komen. Hiermee wordt een einde gemaakt aan het onbedoelde gebruik van de huidige regeling. De staatssecretaris denkt hierbij aan stichtingen die deels als ANBI en deels als familiestichting functioneren. Het dienen van particuliere belangen wordt in het nieuwe regime niet meer fiscaal ondersteund. Het aanscherpen van de voorwaarde heeft uitdrukkelijk niet tot doel instellingen die commerciële activiteiten verrichten van de ANBI-regeling uit te sluiten. Van belang is dat de opbrengsten van het vermogen en van de activiteiten van ANBI’s worden besteed aan het algemene belang. Hoe de opbrengsten worden behaald, is daarbij niet van doorslaggevende betekenis. Ook vermogensfondsen die door bijvoorbeeld het beleggen in aandelen hun vermogen in stand houden of doen aangroeien kunnen voor het ANBI-regime blijven kwalificeren indien dat vermogen of de opbrengsten ervan nagenoeg uitsluitend voor het algemene nut worden aangewend.

Charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen gelden straks nog steeds als voorbeelden van instellingen die het algemene nut beogen. Dat deze instellingen niet meer uitdrukkelijk in de wettekst worden genoemd, betekent niet dat deze instellingen van het ANBI-regime worden uitgesloten. Er is alleen een tekstuele vereenvoudiging beoogd.

Met betrekking tot scoutinggroepen merkt de staatssecretaris op dat voor de lokale scouting die thans niet in aanmerking komt voor de ANBI-status, de situatie zal verbeteren omdat locale scoutinggroepen straks gebruik kunnen maken van de vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen. Ten aanzien van de meer regionaal/landelijk opererende scouting is de verwachting dat deze de ANBI-status behoudt.

Alle op dit moment geregistreerde ANBI’s zullen een brief ontvangen waarin onder meer wordt verzocht te verklaren of de instelling voldoet aan de nieuwe voorwaarden. Bij een positief antwoord, wordt de ANBI-status gecontinueerd. De Belastingdienst zal achteraf beoordelen of het antwoord klopt. Zo niet, dan worden de ten onrechte genoten fiscale voordelen teruggehaald. Voor de giftenaftrek wordt een genuanceerd beleid voorgestaan. Wanneer de schenker erop mocht vertrouwen dat de instelling voldeed aan de nieuwe voorwaarden dan zal niet worden teruggekomen op de giftenaftrek.
Ministerie van Financiën 9 juli 2009, nr DB/2009/357 U

Verder lezen
Terug naar overzicht