Staatssecretaris wil in 2014 alternatief voor notariële periodieke gift invoeren


De staatssecretaris van Financiën heeft deze week een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij onder meer voorstelt om de regelgeving voor ANBI’s per 1 januari 2014 te wijzigen.

Onder bepaalde voorwaarden kan een periodieke gift ook bij onderhandse akte geschieden
In lijn met eerdere uitlatingen (zie Notafax 2012, nr 226) is de staatssecretaris voornemens om het per 1 januari 2014 mogelijk te maken dat ook periodieke giften die zijn vastgelegd in een onderhandse akte, zonder drempel en plafond aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst zal hiertoe een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als bestand ter beschikking stellen op www.belastingdienst.nl. De gever kan dit bestand downloaden en vervolgens invullen met enkele kerngegevens betreffende de gift en de begiftigde instelling of de vereniging. Het aldus ingevulde formulier wordt door de instelling of vereniging op onderdelen aangevuld, onder meer met een transactienummer. De instelling of vereniging stuurt na het invullen van haar onderdelen de overeenkomst terug aan de gever en bewaart een afschrift in haar administratie. Ook de gever is verplicht om de overeenkomst te bewaren.

ANBI’s zijn volgend jaar verplicht om diverse gegevens via internet openbaar te maken
Om de transparantie in de filantropische sector te bevorderen, wil de staatssecretaris de regelgeving voor ANBI’s zodanig wijzigen dat zij met ingang van 1 januari 2014 verplicht zijn om diverse gegevens openbaar te maken via internet. De ANBI kan deze gegevens op een eigen website publiceren maar mag daarvoor ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door bijvoorbeeld de brancheorganisaties. Volgens het concept tot wijziging van de Uitvoeringsregeling AWR gaat het om de volgende gegevens:

  • de officiële naam van de instelling;
  • het nummer dat aan de instelling is toegekend bij inschrijving in het handelsregister;
  • het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling;
  • de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
  • de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;
  • de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de instelling. Bij de samenstelling van het bestuur gaat het vooral om de functies en de daarbij toegekende bevoegdheden en niet om de namen van de bestuurders. Wat betreft het beloningsbeleid gaat het niet alleen om de beleidsbepalers maar ook om de werknemers. Indien van toepassing kan hierbij worden volstaan met een verwijzing naar een van toepassing zijnde CAO of salarisregeling;
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling, en
  • de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. Volgens de toelichting moet onder meer het totaal aan ontvangen giften en erfenissen worden vermeld.

Zoals gezegd, is het de bedoeling dat voormelde wijziging op 1 januari 2014 in werking treedt. Bestaande ANBI’s moeten op die datum in elk geval de informatie via internet publiceren over hun laatste volledige boekjaar. Nieuw opgerichte ANBI’s kunnen in het kader van het verzoek om als ANBI aangemerkt te worden met de Belastingdienst een afspraak maken over de datum waarop zij voor de eerste keer de hiervoor bedoelde gegevens online zetten.
Ministerie van Financiën 28 mei 2013, nr DB/2013/234 U

Verder lezen
Terug naar overzicht