Naar de inhoud

Subsidieregeling preventiecoalities [Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2022] [Regeling ingetrokken per 2022-01-01]

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2022]

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet;

 3. preventiecoalitie: door zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk gedragen plannen voor effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen met als doel de gezondheid van deze groep te verbeteren;

 4. risicogroep: groep mensen met een verhoogde kans op het verkrijgen of het verergeren van gezondheidklachten;

 5. procescoördinatie: activiteiten ter coördinatie van het opstarten of uitvoeren van een preventiecoalitie.

Artikel 2

Op deze regeling is artikel 10.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

Artikel 3

1.

De minister kan subsidie verstrekken aan een zorgverzekeraar voor de kosten van de procescoördinatie.

2.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor zover de zorgverzekeraar de procescoördinatie in samenwerking met één of meer gemeenten verricht of laat verrichten.

3.

Geen subsidie wordt verstrekt voor zover de kosten voor procescoördinatie door de minister op grond van een andere wettelijke regeling kunnen worden vergoed.

4.

Geen subsidie wordt verstrekt voor de kosten van de daadwerkelijke uitvoering van de preventieactiviteiten.

Artikel 4

1.

De subsidie bedraagt ten hoogste een derde van de subsidiabele kosten van de procescoördinatie.

2.

De subsidie voor de kosten van de procescoördinatie bedragen niet meer dan een door de minister vast te stellen bedrag overeenkomstig een door de minister goed te keuren projectplan en begroting.

3.

Subsidies van minder dan € 25.000 worden niet verstrekt.

Artikel 5

1.

Het subsidieplafond bedraagt voor het subsidiejaar 2017 € 1.600.000, voor het subsidiejaar 2018 € 3.200.000, voor het subsidiejaar 2019 € 4.800.000, voor het subsidiejaar 2020 € 3.200.000 en voor het subsidiejaar 2021 € 1.600.000.

2.

Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 6

1.

Een subsidie wordt voor ten hoogste 3 jaren verleend.

2.

De aanvraag tot verlening van een subsidie wordt uiterlijk 1 oktober 2021 ontvangen.

Artikel 7

1.

De aanvraag tot verlening van een subsidie gaat vergezeld van:

 1. een activiteitenplan als bedoeld in artikel 8,

 2. een begroting als bedoeld in artikel 9,

 3. een intentieverklaring van de aanvrager en van het college van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente(n) waaruit een intentie blijkt tot het opzetten van een gezamenlijke preventiecoalitie en plan van aanpak.

2.

De aanvraag wordt ondertekend door de aanvrager of door een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen.

Artikel 8

In aanvulling op artikel 3.4 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS bevat het activiteitenplan:

 1. een beschrijving van de aard, omvang en duur van de beoogde preventiecoalitie,

 2. een toelichting op de keuze voor het gezondheidsprobleem en de risicogroep,

 3. een overzicht van de samenwerking tussen de zorgverzekeraar(s), gemeente(n) en eventuele andere betrokken partijen, en

 4. een beschrijving van de wijze waarop wordt bezien hoe de activiteiten van de preventiecoalitie structureel kunnen worden geborgd.

Artikel 9

In aanvulling op artikel 3.5 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS behelst de begroting een overzicht van de geraamde kosten, de bijdrage van de zorgverzekeraar en gemeente(n) aan activiteiten in het kader van de procescoördinatie.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling preventiecoalities.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers