Naar de inhoud

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector in de Staatscourant

De ‘Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector’ is op 21 september 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Het doel van deze subsidieregeling is het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen. Deze regeling geeft een kader voor het verlenen van subsidies aan projecten die bijdragen aan de omgevingsveiligheid.

Achtergrond

Met deze regeling wil de minister in het bijzonder collectieve initiatieven faciliteren. Samenwerkingsverbanden, hetzij in ketens (verticaal), in branches (horizontaal), dan wel in clusters (lokaal), komen in aanmerking voor subsidie. Daarmee wordt gestreefd naar brede toepasbaarheid en maximale impact. Wel moet er bij samenwerkingsverbanden voor gewaakt worden dat de mededinging niet wordt verstoord. Naleving van de mededingregels is de verantwoordelijkheid van de betrokken ondernemingen.

Voor deze regeling is gekozen om de focus te leggen op drie thema’s: verbeteren van de veiligheidscultuur, ketenverantwoordelijkheid en de bevordering van veilige bedrijventerreinen en veilige clusters.

De primaire verantwoordelijkheid voor de omgevingsveiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen ligt bij de betrokken ondernemingen. De overheid ziet er daar bij op toe dat de ondernemingen zich aan de regelgeving houden. De overheid verwacht daarnaast ook dat de eigen verantwoordelijkheid wordt ingevuld. Daarin spelen de gekozen thema’s een belangrijke rol. Juist op het gebied van verbeteren van de veiligheidscultuur, ketenverantwoordelijkheid en de bevordering van veilige bedrijventerreinen en veilige clusters is er veel ruimte voor bedrijven om met nieuwe projecten te komen.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze regeling is gelegen in de Kaderwet subsidies I en M: art. 3 lid 1 onderdeel b Kaderwet subsidies I en M (subsidie inzake milieubeheer), art. 4…