Successierecht bij levensverzekering met erflater als verzekeraar/verzekerde (2008.49.3004)


Op 11 juli 2008 wees de Hoge Raad een tweetal arresten ter zake van de successierechtelijke heffing van levensverzekeringsuitkeringen (zie NFX 2008-183). In die arresten stonden onder meer art. 9 SW en het slot van de eerste zin van art. 13 SW centraal. In de casus van deze 11 juli-arresten vervulde de erflater zowel de rol van verzekeraar als die van verzekerde. Daarbij stelde de erflater door middel van premieschenkingen zijn (toekomstige) echtgenote als de verzekeringnemer/-begunstigde in staat om de verzekeringspremies…

Verder lezen