Superheffing, tenaamstelling en vermogensrechten (1996.28.2275)


In het arrest van 26 januari 1996, RvdW 1996, 42; JBN 1996, nr 31 heeft de Hoge Raad te kennen gegeven dat de tenaamstelling van het melkquotum niet bepalend is voor de vraag wie rechthebbende op het melkquotum is. Bepalend voor het antwoord op die vraag is volgens de Hoge Raad dat het melkquotum moet worden beschouwd als een bedrijfsgebonden bevoegdheid.

In zijn bespreking van het arrest geeft de auteur aan hoe fouten in de registratie van het melkquotum kunnen worden hersteld.

F.H. Schraven

Land…

Verder lezen