Tegenstrijdig belang (2006.25.2630)


De dwingendrechtelijke tegenstrijdig belangregeling die tracht te voorkomen dat de bestuurder van een vennootschap zijn persoonlijke belangen laat prevaleren boven de belangen van de vennootschap die hij vertegen-woordigt, strekt primair ter bescherming van de belangen van de vennootschap en is niet alleen in het belang van de aandeelhouders geschreven.

Volgens art. 2:146/256 BW zijn de commissarissen van de vennootschap bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders, tenzij daarvan in de statuten is afgeweken…

Verder lezen