Terecht openbaarheid van boetebesluiten over asbestdelicten


Openbaarheid van bestuur

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

2 augustus 2017, nr. 201603464/1/A3,

ECLI:NL:RVS:2017:2086

(Slump, Jurgens, Koopman)

Asbestdelicten.

[Wob art. 8]

Bij besluit van 27 januari 2015 heeft de minister, voor zover thans van belang, besloten om inspectiegegevens openbaar te maken.

De minister heeft bij besluit van 27 januari 2015 aan [appellant sub 2] een boete opgelegd van € 1.800 wegens het slopen van twee stallen die asbesthoudende materialen bevatten (het boetebesluit). Voorts heeft de minister conform de Beleidsregel besloten de volgende inspectiegegevens openbaar te maken:

a. de naam en vestigingsplaats van de natuurlijke persoon: [appellant sub 2] te De Klomp;

b. de geconstateerde overtreding: Overtreding van artikel 4.48a lid 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit);

c. de datum waarop de overtreding is geconstateerd: 11 september 2014;

d. de locatie waar het asbest aanwezig is of is geweest: [locatie], [postcode en plaats];

e. welk bestuurlijk besluit is genomen, dan wel welke bestuurlijke besluiten zijn genomen op grond van de artikelen 28a, 33 of 34 van de Arbeidsomstandighedenwet: artikel 34 bestuurlijke boete;

f. of tegen de onder e genoemde bestuurlijke besluiten een rechtsmiddel is ingesteld dan wel of daartoe nog de mogelijkheid bestaat: rechtsgang staat open. De inspectiegegevens zijn geplaatst op www.inspectieszw.nl.

De minister heeft zich daarbij onder meer op het standpunt gesteld dat het doel van het openbaar maken van inspectiegegevens tweeledig is. Ten eerste transparantie over de inzet, werkwijze en…

Verder lezen
Terug naar overzicht