Terinzagelegging Ontwerp Programma Aanpak Stikstof


Door de staatssecretaris van EZ en namens de minister van IM wordt het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) aangeboden voor inspraak. Daartoe zijn het Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015 - 2021, het Plan MER (milieueffectrapportage), inclusief passende beoordeling, en de Gebiedsanalyses ter inzage gelegd. Deze documenten zijn vanaf 10 januari 2015 digitaal te raadplegen op http://pas.natura2000.nl.

In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig. Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Het programma heeft tot doel een vermindering van de stikstofbelasting van voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te realiseren door middel van een samenhangende, overkoepelende aanpak die dwingend doorwerkt in het beleid van verschillende overheden. Het beoogt daarbij economische ontwikkeling samen te laten gaan met het op termijn realiseren van de doelen voor Natura 2000-gebieden. Het programma bevat daartoe brongerichte en gebiedsspecifieke maatregelen.

Het Programma Aanpak Stikstof bevat twee soorten maatregelen, namelijk brongerichte maatregelen en gebiedsspecifieke maatregelen. De brongerichte maatregelen dienen te zorgen voor een reductie van de emissie van stikstof. De gebiedsspecifieke maatregelen, ook wel de herstelmaatregelen genaamd, dienen ter versterking van de natuur. Met deze maatregelen worden de voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten beschermd en krijgen deze de kans zich te ontwikkelen.

Terinzagelegging en zienswijzen

Op de voorbereiding en vaststelling van het Programma Aanpak Stikstof is afdeling 3.4 van  de Awb van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende gedurende zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over het ontwerpprogramma dat ter inzage ligt. Deze periode is van 10 januari 2015 t/m 20 februari 2015.

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen in de periode van 10 januari 2015 tot en met
20 februari 2015. Dit kan digitaal, schriftelijk of telefonisch. Voor meer informatie zie:
http://pas.natura2000.nl.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 088 042 42 42 (lokaal tarief).
Terinzagelegging Ontwerp Programma Aanpak Stikstof

 

Verder lezen
Terug naar overzicht