Terugbetaling kapitaal voor of na statutenwijziging?


Blijkens de notulen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders is op 3 september 1991 besloten tot wijziging van het maatschappelijke kapitaal en tot verlaging van het geplaatste en gestorte kapitaal tot f 40.000.

In oktober maakt de BV een bedrag van f 535.000 over naar een bankrekening van haar aandeelhouder met als omschrijving 'terugbetaling'.

In de toelichting bij de jaarstukken over 1991 is vermeld dat het geplaatste aandelenkapitaal voor f 878.000 is terugbetaald aan de aandeelhouder.

De terugbetaling blijkt eveneens uit het overzicht van de…

Verder lezen