Testament zonder jaartal (2002.37.2208)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad met betrekking tot een testament waarin het jaartal van het passeren niet is vermeld. De Hoge Raad overweegt dat het achterwege laten van een datum niet tot nietigheid maar tot vernietigbaarheid leidt. Dat stemt overeen met een bepaling in het nieuwe erfrecht.

Daarbij zal evenwel hebben te gelden dat geen beroep op deze vernietigingsgrond kan worden gedaan indien op andere wijze dan uit het testament zelf met de in een geval als dit vereiste hoge mate van zekerheid komt vast te staan in welk…

Verder lezen