Toelichting op wijzigingsprotocol bij het WABB-Verdrag


Samenvatting

De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer toelichting gegeven over de voorgenomen wijzigingen van het WABB-Verdrag. De wijzigingen hebben betrekking op het in overeenstemming brengen van het verdrag met de internationale standaard inzake de informatie-uitwisseling, het bankgeheim en de wens om landen die geen lid zijn van de OESO en de Raad van Europa toegang tot het verdrag te geven. De standaard is dat informatie-uitwisseling op verzoek niet geweigerd mag worden als het land waaraan het verzoek is gericht zelf geen belang heeft bij de gevraagde informatie of het bankgeheim heeft. Verder geeft de standaard waarborgen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen. De goedkeuringsprocedure om tot aanvaarding en ondertekening te komen zal op korte termijn starten, zowel bij de OESO als bij de Raad van Europa.

In Nederland en de andere landen zal het wijzigingsprotocol ter ratificatie aan het parlement worden voorgelegd.

Commentaar

Bij Rijkswet van 26 juni 1996 (Stb. 1996, 382) is het op 25 januari 1988 te Straatsburg tot stand gekomen verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 1991, 4 en 1997, 10) voor het Koninkrijk goedgekeurd. Het verdrag, dat momenteel van toepassing is tussen veertien landen (en drie landen moeten nog ratificeren) voorziet in een zo ruim mogelijke wederzijdse administratieve bijstand bij de heffing en invordering van belastingen. Het strekt zich uit tot alle soorten belastingen en ook ten aanzien van de verplichte premies voor de sociale zekerheid. Voor Nederland heeft het WABB-Verdrag een beperkt belang, omdat Nederland als lidstaat van de EU gebruik maakt van de communautaire regelingen (Bijstandsrichtlijn en Invorderingsbijstandsrichtlijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht