Uitkering uit hoofde van meerwaardeclausule vormde geen belaste schenking (2) (2011.25.3001)


Bom bespreekt de uitspraak van de rechtbank betreffende de toepassing van de meerwaardeclausule (zie Notafax 2011, nr. 101). In casu had moeder in 1997 een stuk grond die tot de nalatenschap van haar echtgenoot behoorde, aan haar zoon verkocht voor de waarde in het economische verkeer (€ 38.5710). Aan de verkoop was een derdenbeding verbonden, inhoudende dat de meeropbrengst bij verkoop van de grond binnen vijftien jaar gelijkelijk moest worden verdeeld onder alle kinderen en moeder zelf. De zoon verkocht het perceel grond in…

Verder lezen
Terug naar overzicht