Uitkering uit hoofde van meerwaardeclausule was geen belaste schenking


Moeder heeft in 1997 een perceel bouwland overgedragen aan één van haar kinderen [A]. In de leveringsakte is de volgende meerwaardeclausule opgenomen: “Indien koper de hiervoren gemelde onroerende zaak binnen vijftien jaar na heden vervreemdt, is hij verplicht de meerwaarde daarvan gelijkelijk te verdelen met verkoper en alle kinderen van verkoper (hijzelf daaronder begrepen).” In 2004 is het perceel met winst verkocht. Naar aanleiding hiervan hebben X c.s. op grond van de meerwaardeclausule een uitkering ontvangen. De inspecteur is van mening dat hier…

Verder lezen
Terug naar overzicht