Uitleg van akte van levering bij overdracht onroerende zaak (2002.41.2236)


De vraag is hoe men bepaalt wat wel en niet door de verkoper aan de koper in eigendom is overgedragen. Gaat het hierbij uitsluitend om een objectief uit de bewoordingen van de akte van levering af te leiden feit of moet de werkelijke bedoeling van partijen maatgevend zijn? In het arrest Stichting Eelder Woningbouw (JBN 2001, nrs 25 en 48) komt het volgens de Hoge Raad aan op de in de notariële akte van levering opgenomen omschrijving van de over te dragen onroerende zaak, welke omschrijving naar objectieve maatstaven…

Verder lezen