Uitleg van een bindend adviesbepaling


Art. 7:900 BW

Rechtbank Arnhem heeft recentelijk een uitspraak gedaan over een bepaling in een koopakte op het gebied van een bindend advies bij een koopprijsvaststelling behorende bij een recht van eerste koop. Deze uitspraak leert dat om verrassingen te voorkomen, het verstandig is om bindend advies bepalingen uitgebreid en goed te redigeren.
De casus was als volgt.
A en B zijn in een koopovereenkomst een recht van eerste koop voor B overeengekomen ter zake een naastgelegen perceel. In de betreffende bindend advies bepaling is bepaald dat indien partijen niet binnen dertig dagen overeenstemming over de koopprijs en de verdere voorwaarden hebben bereikt, deze dan voor partijen bindend vastgesteld worden door een drietal deskundigen, waarbij elk van partijen één deskundige kiest en die twee benoemde deskundigen tezamen een derde en als hun dat niet lukt of indien zij dat niet doen, wordt de derde door de Kantonrechter benoemd. Tevens was bepaald dat de deskundigen hun gezamenlijk advies schriftelijk dienen uit te brengen overeenkomstig de hen daartoe bij hun benoeming door of namens partijen te verstrekken opdracht binnen veertien dagen na hun benoeming. Tevens is bepaald dat indien B niet binnen dertig dagen aangeeft of hij tot koop voor de koopsom die middels het bindend advies is vastgesteld wenst over te gaan.
Het komt tot een aanwijzing dor A en B van twee deskundigen, X en Y, die samen de derde deskundige, Z, hebben benoemd. De drie deskundigen komen echter niet tot een unaniem oordeel over de waarde van het betreffende perceel. Y en de derde deskundige, Z, hebben samen een rapport opgesteld waaruit blijkt da Y en Z van mening zijn dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht