USZ 2001/118, CRvB 21-02-2001, , 98/8532 + 98/8533 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Sanctie, Schending mededelingsverplichting, Onverwijld

Samenvatting

Appellant diende onverwijld mededeling te doen van het feit dat hij in oktober 1992 tot gemeenteraadslid was gekozen en van de daarmee verbonden werkzaamheden. Op grond van de artikelen 78 van de AAW en 80 van de WAO vergde dit van hem een eenmalige onverwijld te verrichten handeling. Mede in aanmerking genomen dat onder onverwijld in ieder geval niet valt te verstaan een periode die de tijdspanne omvat gelegen tussen de datum met ingang waarvan appellant tot gemeenteraadslid gekozen was tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht