USZ 2001/214, CRvB 13-06-2001, , 98/3126 AOW

Inhoudsindicatie

Mededelingsverplichting, Verminderde verwijtbaarheid

Samenvatting

Ten aanzien van de vraag of gedaagde de mededelingsverplichting niet heeft nageleefd overweegt de Raad het volgende. Krachtens het bepaalde in artikel 49 van de AOW is de pensioengerechtigde verplicht aan appellant, hetzij op verzoek hetzij onverwijld uit eigen beweging, alle feiten en omstandigheden mede te delen, waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat gedaagde het feit dat zijn echtgenote…

Verder lezen
Terug naar overzicht