USZ 2001/249, CRvB 31-07-2001, , 99/3050 NABW (met annotatie van A.E.L.T. Balkema)

Inhoudsindicatie

Inlichtingenplicht, Giro-/bankafschriften, Circulaire 20 februari 1998 “Privacykader voor de uitvoering van de Abw”

Samenvatting

Bij de beoordeling van de vraag of en zo ja, in welke mate de belanghebbende verplicht is in het kader van een heronderzoek van belang zijnde financiële en andere persoonlijke gegevens te verstrekken neemt de Raad als uitgangspunt dat deze inbreuk op de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig mag zijn aan het met de verstrekking van de gegevens nagestreefde doel en dat dit doel niet op een minder ingrijpende wijze…

Verder lezen
Terug naar overzicht