USZ 2001/277, CRvB 06-09-2001, , 98/3828 e.v. ZFW (met annotatie van Mr. A. Moesker)

Inhoudsindicatie

Lijfrente-uitkering, Loongrens

Samenvatting

Een aantal WW-gerechtigden heeft een schadevergoeding, die zij bij het einde van de dienstbetrekking van de voormalige werkgever hebben ontvangen, aangewend voor de aankoop van een stamrecht, uit hoofde waarvan zij maandelijks een lijfrente-uitkering ontvangen. Tussen deze lijfrente-uitkeringen en de dienstbetrekking waaruit het recht op een WW-uitkering voortvloeit, bestaat naar het oordeel van de Raad een causale relatie. De lijfrente-uitkeringen dienen derhalve te worden aangemerkt als overeengekomen vaste…

Verder lezen
Terug naar overzicht