USZ 2002/107, CRvB 25-01-2002, , 00/2717 AAW

Inhoudsindicatie

Bezwaarschriftprocedure, Hoorplicht, Afzien van horen, Inzage rapport

Samenvatting

Gedaagde heeft het bestreden besluit genomen met de bevoegdheid, vermeld in artikel 7:3, aanhef en onder c, van de Awb. Op grond daarvan kan van het horen worden afgezien, indien de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. De Raad is niet tot het oordeel gekomen dat gedaagde in casu van die bevoegdheid geen gebruik had behoren te maken vanwege het feit dat kort na…

Verder lezen
Terug naar overzicht