USZ 2002/254, CRvB 06-08-2002, , 00/6351 NABW

Inhoudsindicatie

Koppelingswet, Gelijkstelling vreemdeling

Samenvatting

Indien de vreemdeling niet vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf en dus niet tijdig in de zin van artikel 7 lid 3 onder a (oud) Abw om voortgezette toelating heeft gevraagd, is niet aan de voorwaarden voor gelijkstelling met een Nederlander als bedoeld in artikel 7 lid 1 Abw voldaan, tenzij blijkt dat deze termijnoverschrijding door het ter zake bevoegde orgaan, te weten de IND, verschoonbaar is geacht of dat in bezwaar of beroep is…

Verder lezen
Terug naar overzicht