USZ 2003/196, CRvB 22-04-2003, , 02/1185 WAO

Inhoudsindicatie

Voortzetting uitkering na vijf jaar, Uitlooptermijn

Samenvatting

Mede gelet op de in vaste rechtspraak tot uiting gebrachte bedoeling van de uitlooptermijn, inhoudende dat de verzekerde bij verlaging of intrekking van de uitkering alsdan de gelegenheid heeft zich hier tijdig op voor te bereiden, is de Raad van oordeel dat in het geval de vijfjaarstermijn (thans drie jaar) als bedoeld in art. 34 lid 1 WAO juncto art. XVIII van de overgangsbepalingen TBA is verstreken, hantering van een zodanige uitlooptermijn niet noodzakelijk is. …

Verder lezen
Terug naar overzicht