Vastgoedbeleggingsfondsen en de samenloop van overdrachtsbelasting en btw


Op 14 september 2010 heeft de minister van Financiën een hernieuwd besluit over de samenloop tussen de overdrachtsbelasting en omzetbelasting gepubliceerd. Ed van den Elsen en Jan Verbaan bespreken dit besluit in hun bijdrage elders in dit nummer. In onderdeel 2.2.5 van het besluit wordt voor het eerst specifiek aandacht besteed aan vastgoedbeleggingsfondsen en deze samenloop.1 In deze bijdrage staan wij stil bij de inhoud en gevolgen van het nieuwe besluit op dit punt.

1 Inleiding

Op de internationale vastgoedbeleggingsmarkt zijn vele beleggingsinstellingen actief. In Nederland – maar ook daarbuiten – wordt onderscheid gemaakt tussen beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Zie voor het onderscheid vooral art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft). Kort gezegd komt het erop neer dat beleggingsmaatschappijen de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap hebben en derhalve rechtspersoonlijkheid bezitten. Preciezer gezegd wordt een beleggingsmaatschappij aldaar gedefinieerd als een in een rechtspersoon ondergebracht vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. Een beleggingsmaatschappij is, naar huidig recht althans, dus een in een rechtspersoon ondergebracht vermogen.3

Een beleggingsfonds is daarentegen een beleggingsvermogen dat niet in een rechtspersoon is ondergebracht.4 Indien een beleggingsfonds naar Nederlands recht wordt opgericht of, juister gezegd, aangegaan, zal het gaan om de maatschap, commanditaire vennootschap en het fonds voor gemene rekening. Voorbeelden van buitenlandse beleggingsfondsen zijn de Engelse Limited Partnerships, de Duitse en Oostenrijkse Sondervermögen en het Luxemburgse Fonds Commun de Placement.

2 Vastgoedbeleggingsfondsen en bewaarders

Beleggingsfondsen zijn dus afgescheiden vermogens zonder rechtspersoonlijkheid. Het is mogelijk dat de beleggers zowel de…

Verder lezen
Terug naar overzicht