Vennootschap met en zonder rechtspersoonlijkheid: eerste barsten in de wetgeving (2006.46.2747)


Het personenvennootschapscontract zal onder het nieuwe recht hetzij een collectiviteit van personen zonder rechtspersoonlijkheid, hetzij een rechtspersoon in het leven roepen. De auteur is niet overtuigd van het vernieuwend karakter van de rechtspersoonlijkheid van de personenvennootschap. De auteur betoogt dat de normatieve betekenis van het onderscheid collectiviteitrechtspersoon in dit geval gering is. De twee verschijningsvormen van de personenvennootschap zijn materieel dezelfde rechtsfiguur: wat de ene kan, kan de ander ook; crediteuren worden gelijk beschermd, vennoten hebben gelijke rechten. De wetgever heeft niet beoogd twee verschillende rechtsvormen…

Verder lezen