Vergoeding bemiddeling belast in box 1


Wet IB 2001

Belanghebbende X, een natuurlijk persoon, bemiddelt in de jaren 2000 en 2001 bij de aan- en verkoop van percelen grond. Hij zoekt percelen grond met een bouwbestemming en benadert de eigenaren van deze percelen om te onderzoeken of zij bereid zijn om deze te verkopen aan een projectontwikkelaar. De bemiddelingsvergoeding die hij ontvangt geeft X niet aan in zijn IB-aangiften over de betreffende jaren. De inspecteur legt navorderingsaanslagen op. X is het hier niet mee eens. Volgens belanghebbende was namelijk niet voorzienbaar of redelijkerwijs een voordeel zou kunnen worden genoten. Volgens X was er ook geen sprake van in het economische verkeer verrichte arbeid. Rechtbank Arnhem beslist dat de ontvangen vergoedingen terecht zijn belast.

Hof Arnhem beslist dat X redelijkerwijs voordeel had kunnen verwachten met diens bemiddelingsactiviteiten. Het hof wijst er daarbij op dat belanghebbende met de projectontwikkelaar de afspraak had gemaakt dat hij bemiddelingswerkzaamheden zou verrichten en daarvoor een vergoeding zou ontvangen. Het hof acht het aannemelijk dat op voorhand duidelijk was dat de te ontvangen vergoeding de door X te maken onkosten zou overtreffen. Het hof verwerpt eveneens de stelling dat geen voordeel werd beoogd met de werkzaamheden. Volgens het hof was voorzienbaar dat de te behalen voordelen de onkosten zouden overtreffen. Dit voorzienbaar gunstige resultaat was volgens het hof bovendien niet speculatief. De vergoeding was bij belanghebbende derhalve belast in Box 1 als resultaat overige werkzaamheden.

Hof Arnhem MK I, 22 september 2009, nr. 08/00474 en 08/00475

Verder lezen
Terug naar overzicht