Vergoeding en btw


Samenvatting

Dit besluit van de staatssecretaris betreft een samenvoeging en actualisering van diverse eerdere besluiten over de verschuldigdheid van omzetbelasting. Ingegaan wordt op het al dan niet tot de vergoeding rekenen van bedragen die ondernemers aan hun opdrachtgevers/cliënten in rekening brengen (doorberekenen) in verband met door derden verrichte handelingen. Het betreft bijvoorbeeld advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, incassobureaus en belastingconsulenten.

Het besluit keurt goed dat bepaalde kosten buiten de heffing van omzetbelasting blijven.

Commentaar

Het onderhavige besluit beoogt geen beleidswijziging, maar moet gezien worden als een samenvoeging en actualisering van eerdere besluiten. Dit was kennelijk hard nodig voor het algehele overzicht met betrekking tot het onderwerp, want het onderhavige besluit vervangt maar liefst zeven eerdere besluiten over aanverwante kwesties die in een periode van bijna vijftien jaar zijn verschenen. Deze samenvoegings- en actualiseringsexcercitie van de staatssecretaris komt ten goede aan de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de fiscale regelgeving en dient daarom te worden aangemoedigd.

Met betrekking tot de opmerking van de staatssecretaris dat het besluit geen beleidswijziging beoogt nog het volgende. In zekere zin kan in het besluit wel een beleidswijziging worden gelezen ten opzichte van het besluit DGB2004/4800M van 23 september 2004. Het gaat in dit verband om de wijze waarop door belastingplichtigen dient te worden omgegaan met de doorberekening van bepaalde kosten van derden die de belastingplichtigen ten behoeve van hun opdrachtgevers maken. De vraag die bij het doorberekenen van deze kosten opkomt, is of er sprake is van zogenoemde doorlopende posten. Een doorlopende post is een betaling die een belastingplichtige doet op naam en voor rekening van zijn opdrachtgever aan de derde die de prestatie heeft verricht. De betaling…

Verder lezen
Terug naar overzicht