Verklaring tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de grensregeling in het Kanaal van Gent naar Terneuzen, Brussel, 10-01-1912 [Tekst geldig vanaf 10-01-1912]

[Tekst geldig vanaf 10-01-1912]


DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, ayant reconnu la nécessité, résultant de l'élargissement du Canal de Gand à Terneuzen, de déplacer certaines bornes frontières dont l'établissement est constaté par le procès-verbal de l'arbornement intermédiaire de la limite des communes de Selzaete (Belgique) et de Sas de Gand (Pays-Bas), entre la borne intermédiaire n°. 12 et la borne principale n°. 309, signé le 28 juin 1900, et ayant revu la Déclaration signée à Bruxelles, le 5 janvier 1888, sont convenus des dispositions suivantes:


Article 1

Le procès-verbal de l'abornement intermédiaire de la limite des communes de Selzaete (Belgique) et de Sas de Gand (Pays- Bas), entre la borne intermédiaire n°. 11 et la borne principale n°. 309, signé le 18 mai 1909, est approuvé.


Article 2

Le projet de procès-verbal descriptif de la limite internationale depuis le fort St. Antoine, jusqu'au hameau de Stuyver sur la commune de Selzaete, est remplacé par le proces-verbal vu et arrêté à Selzaete, le 10 octobre 1910, par la Commission internationale.

Les procès-verbaux dont il s'agit aux articles 1 en 2 susvisés de même que la carte topographique jointe au procès-verbal d'abornement du 18 mai 1909, demeureront annexés à la présente déclaration et auront la même force et valeur que s'ils y étaient insérés en entier.

En foi de quoi, les soussignés, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi des Belges, dûment autorisés, ont signé la présente Déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Bruxelles, le 10 janvier 1912.

(L. S.) O. D. V. D. STAAL V. PIERSHIL.

(L. S.) J. DAVIGNON.


VERKLARING.

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en de Regeering van Zijne Majesteit den Koning der Belgen, de uit de verbreeding van het kanaal van Gent naar Terneuzen volgende noodzakelijkheid erkend hebbende om zekere grenssteenen te verplaatsen, waarvan de plaatsing is geconstateerd door het op 28 Juni 1900 onderteekend proces-verbaal van grensscheiding tusschen de gemeenten Selzaete (België) en Sas van Gent (Nederland) tusschen den tusschenpaal n°. 12 en den grenspaal n°. 309, en de op 5 Januari 1888 te Brussel onderteekende Verklaring herzien hebbende, zijn omtrent de volgende bepalingen overeengekomen:


Artikel 1

Het op 18 Mei 1909 onderteekende proces-verbaal van grensscheiding tusschen de gemeenten Selzaete (België) en Sas van Gent (Nederland), tusschen den tusschenpaal n°. 11 en den grenspaal n°. 309, wordt goedgekeurd.


Artikel 2

Het ontwerp-proces-verbaal van beschrijving der internationale grensscheiding vanaf het fort St. Anthony tot het gehucht de Stuyver onder de gemeente Selzaete wordt vervangen door het op 10 October 1910 door de internationale commissie te Selzaete gezien en vastgesteld proces-verbaal.

De processen-verbaal die in de bovenbedoelde artikelen 1 en 2 genoemd worden alsmede de bij het proces-verbaal van grensscheiding gevoegde topographische kaart zullen bij de tegenwoordige verklaring gevoegd blijven en zullen dezelfde kracht en waarde hebben, alsof zij daarin in hun geheel waren opgenomen.

Ten oorkonde waarvan de ondergeteekenden, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en Minister van Buitenlandsche Zaken van Zijne Majesteit den Koning der Belgen, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze verklaring hebben onderteekend en hun zegel daarop hebben gesteld.

Gedaan in tweevoud te Brussel, den 10den Januari 1912.

(L. S.) O. D. VAN DER STAAL.

(L. S.) J. DAVIGNON.

Verder lezen
Terug naar overzicht