Verkoopwinst van camping


Wet IB 1964

De Hoge Raad heeft op 7 september 2007 (HR 7 september 2007, nr. 43.406) beslist dat geen cassatie mogelijk is tegen de uitspraak van Hof Arnhem van 8 juni 2006. Hof Arnhem had geoordeeld dat de verkoopwinst ten aanzien van een camping belast was aangezien de transactie was aangegaan met het oogmerk om door wederverkoop een voordeel te behalen en dat dit voordeel redelijkerwijs voorzien was op het moment van aankoop. In deze casus was belanghebbende met bv X een maatschap aangegaan waarin ieder van de maten voor de helft in de winst participeert. Op 10 februari 1999 besluiten belanghebbende en bv X tot de aankoop van een camping. Op 17 maart 1999 wordt de camping doorverkocht aan de maatschap. Op dezelfde dag sluit bv X een verkoopovereenkomst met een projectontwikkelaar. De levering van de camping vindt plaats op 1 september 1999. De inspecteur stelt dat belanghebbende een belast voordeel heeft behaald uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en diensten (resultaat uit overige werkzaamheden). Hof Arnhem is het met dit oordeel eens. (Kernwoorden: verkoopwinst, oogmerk van wederverkoop)

Verder lezen
Terug naar overzicht