Verkrijging nieuw vastgoed langer vrijgesteld van overdrachtsbelasting


In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over de afschaffing van het zogenoemde BTW-compensatiefonds per 1 januari 2015. Dit fonds was met ingang van 1 januari 2003 ingevoerd om de verstorende invloed van btw-heffing bij provincies, gemeenten en andere regionale openbare lichamen weg te nemen. Uit de evaluatie is echter gebleken dat het BTW-compensatiefonds niet tot het achterliggende doel – doelmatigheidswinst door uitbesteding – heeft geleid. Het is nog onduidelijk of en zo ja, in hoeverre, de betrokken regionale overheden gecompenseerd zullen gaan worden.

Verder lezen
Terug naar overzicht