Verlenging en uitbreiding Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR)


Met ingang van 1 januari 2016 wordt de looptijd van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) verlengd en de OBR uitgebreid.

Achtergrond

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ is opgenomen dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Daarmee wordt na 2015 een versnelling aangebracht in het tempo waarmee de AOW-leeftijd wordt verhoogd als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP).

In relatie hiermee is in het regeerakkoord een overgangsmaatregel aangekondigd die er voor zorgt dat mensen die per 1 januari 2013 reeds deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling of vergelijkbare regeling, en zich daarmee niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging, recht krijgen op een overbruggingsuitkering. Inmiddels is de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) tot stand gekomen en is deze met ingang van 1 oktober 2013 in werking getreden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013. De OBR loopt tot 1 januari 2019.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd in de Tweede Kamer zijn twee moties aangenomen die zien op het verlengen en uitbreiden van de OBR. Met onderhavige ministeriële wijzigingsregeling wordt door het kabinet uitvoering gegeven aan beide moties.

Verlengen OBR tot 2023

De looptijd van de OBR wordt verlengd tot 1 januari 2023. Als gevolg van deze verlenging van de regeling zullen mensen die op 1 januari 2013 reeds deelnamen aan een regeling voor prepensioen, of een vergelijkbare regeling, en die na 1 januari 2019 maar voor 1 januari 2023, de leeftijd van 65 jaar bereiken, ook onder de werkingssfeer van de OBR vallen. Indien zij op dat moment aan de overige voorwaarden van de regeling voldoen kunnen zij een beroep doen op een overbruggingsuitkering die de periode vanaf 65 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zal overbruggen.

Uitbreiden OBR

De OBR wordt uitgebreid voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met vroegpensioen zijn gegaan. Als gevolg van deze maatregel worden mensen die na 1 januari 2013 maar voor 1 juli 2015 zijn gaan deelnemen aan een regeling voor prepensioen, of een vergelijkbare regeling, ook onder de werkingssfeer van de OBR gebracht. Indien zij op dat moment ook aan de overige voorwaarden van de regeling voldoen biedt de uitgebreide OBR voor deze doelgroep een overbrugging voor de periode die is gelegen tussen de huidige AOW-leeftijd, zoals die met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) thans is vastgelegd in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet en de verhoogde AOW-leeftijd zoals deze met de wet versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2016 gaat gelden. De uitgebreide overbruggingsuitkering overbrugt voor deze groep dus alleen het AOW-gat voor zover dat het gevolg is van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 oktober 2015, nr. 2015-0000102547, tot wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW ter uitbreiding van de doelgroep en verlenging van de werkingsduur in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd
Staatscourant 2015, nr. 36428

Bron: www.officielebekendmakingen.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht