Verrassende vragen over het levenstestament: inzicht in de (uiterste) wil door inzage in het CTR en het testament


Het levenstestament heeft de potentie de autonomie van het individu vergaand te waarborgen, maar dat vergt ontwikkeling. Die ontwikkeling staat door de sterk toenemende populariteit gelukkig niet stil, maar doet wel fundamentele en praktische vragen rijzen. Dit artikel behandelt allereerst de vraag of een gevolmachtigde namens de levenstestateur inzage moet krijgen in het CTR. Als vervolg daarop wordt de vraag behandeld of hij een afschrift kan en mag opvragen van het testament van de levenstestateur bij de notaris. Ter afsluiting belicht het artikel een aantal uitvoeringsproblemen die kunnen worden vermeden door daar vooraf bij stil te staan.

1. Inleiding

Het levenstestament geniet de laatste jaren steeds sterker de aandacht van het publiek. Er raken steeds meer en meer verschillende vormen van het levenstestament in omloop. Daarmee ontstaan ook steeds meer vragen rondom de uitvoering van het levenstestament. In dit artikel nemen wij twee fundamentele vragen en een aantal praktische problemen onder de loep.

Wij leiden ons artikel in paragraaf 2 in met de verhouding tussen het testament en het levenstestament. In paragraaf 3 bespreken wij of de gevolmachtigde het CTR mag raadplegen, waarna in paragraaf 4 de nog heikeler vraag aan de orde komt of de notaris vervolgens het ‘laatst bekende’ testament van de levenstestateur mag openbaren aan de gevolmachtigde. In paragraaf 5 gaan wij in op enkele praktische problemen bij de verhouding tussen het testament en levenstestament, waarna wij in paragraaf 6 afsluiten met een conclusie.

2. De ‘uiterste’ wil?

De term levenstestament geeft in de praktijk dikwijls aanleiding tot verwarring. In een testament legt iemand immers zijn uiterste wilsbeschikkingen vast. Het gaat in dit geval om de laatste…

Verder lezen
Terug naar overzicht