Verstrekken van onjuiste inlichtingen: onrechtmatige daad overheid (1995.2117)


Bespreking van het arrest van de HR van 7 oktober 1994, RvdW 1994, 197. De formele rechtskracht van beschikkingen staat niet in de weg aan een vordering, waarbij, uitgaande van de rechtmatigheid van de beschikkingen, de staat uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk wordt gesteld op grond van het vóór die beschikkingen geven van onjuiste, althans onvolledige inlichtingen. Het geven van zodanige inlichtingen is immers onafhankelijk van de inhoud van die beschikkingen onrechtmatig. De inlichtingen betroffen in casu de al dan niet verschuldigdheid van BTW over…

Verder lezen