Verzoek ex artikel 577b lid 3 Sv


Het hof oordeelt dat artikel 577b, derde lid, Sv, gelet op de ontstaansgeschiedenis van artikel 577b Sv, de rechter de mogelijkheid biedt om het vastgestelde bedrag dat moet worden betaald ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, te verlagen dan wel te bepalen dat reeds betaalde bedragen moeten worden teruggegeven, indien blijkt dat het werkelijke voordeel lager is geweest dan waarvan bij de vaststelling van het bedrag is uitgegaan en dat deze mogelijkheid niet is beperkt tot nieuwe feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan na die vaststelling.

Feiten…

Verder lezen
Terug naar overzicht