Verzoek om herziening afgewezen


Samenvatting

Belanghebbende exploiteert een rondvaartbedrijf en is door de gemeente Amsterdam aangeslagen in de vermakelijkheidsbelasting. Bij arrest van 24 januari 2003, NTFR 2003/246, heeft de Hoge Raad een door belanghebbende ingesteld cassatieberoep tegen de retributie over 1998 verworpen. Belanghebbende heeft bij Hof Amsterdam een verzoek om herziening gedaan. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat een meerderheid van de potentiële retributieplichtigen niet in de heffing wordt betrokken. Zij komt tot deze conclusie op grond van een in 2004-2006 ingesteld eigen onderzoek. In de herzieningsprocedure legt belanghebbende een aantal mappen over waarin gegevens zijn vermeld met betrekking tot de jaren 1995-2006. Met betrekking tot één map doet belanghebbende een verzoek op grond van art. 8:29 Awb (geheimhouding). Hof Amsterdam heeft dit verzoek afgewezen omdat een beroep op art. 8:29 Awb slechts kan worden gedaan door een partij die verplicht is inlichtingen te geven of stukken te overleggen. Het hof (NTFR 2008/1142) heeft het verzoek om herziening afgewezen omdat, voor zover het gegevens uit het onderzoek door belanghebbende betreft, geen sprake is van feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de hofuitspraak en voor zover het om gegevens gaat van voor de hofuitspraak niet gesteld is dat belanghebbende met deze gegevens redelijkerwijs niet bekend kon zijn.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht